PFS

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Contractspartij
Personal Fitness Nederland is de handelsnaam van Personal Fitness Ferry Arbouw (KvK 68718837). Waar in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar Personal Fitness Nederland wordt bedoeld Personal Fitness Ferry Arbouw (KvK 68718837).

2. Overeenkomst
a. Een overeenkomst komt tot stand door het invullen, ondertekenen en inleveren van het inschrijfformulier bij jouw Personal Fitness Nederland vestiging. Het inschrijfformulier is verkrijgbaar in iedere Personal Fitness Nederland vestiging.
b. Een overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals aangegeven bij de inschrijving en wordt na de afgesproken periode automatisch beëindigd. Er is geen sprake van een stilzwijgende verlenging.
c. Iedere overeenkomst is persoonsgebonden; een lidmaatschap, training en/of mental coachingsessie is niet overdraagbaar aan een andere persoon.

3. Afspraken/trainingen en afwezigheid
a. Het ‘Fit for Life’ programma van Personal Fitness Nederland staat centraal. Als klant ben je niet verbonden aan een vaste Personal Fitness Nederland Coach.
b. Alle trainingen zijn op afspraak. Je bent zelf verantwoordelijk voor het inplannen van trainingen.
c. Discipline vinden we belangrijk. Mocht je een afspraak niet kunnen nakomen, dan mag deze tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak verplaatst worden. Deze training wordt dan in principe in dezelfde week ingehaald.
d. Indien je binnen 24 uur voorafgaand aan de afspraak afzegt, wordt dit beschouwd als een afgewerkte training die niet meer ingehaald kan worden.
e. Bij kleine blessures (bijv. een verstuikte enkel, stijve nek of verrekte pols), gaan trainingen gewoon door, uiteraard in aangepaste vorm. Ook het lidmaatschap loopt gewoon door.
f. Bij zware blessures of een ernstige ziekte, neem je contact op met je Personal Fitness Nederland Coach. Na overlegging van een doktersverklaring, wordt er in overleg naar een passende oplossing voor de trainingen gezocht of wordt het lidmaatschap voor de duur van de blessure of ziekte opgeschort.
g. Als de Personal Fitness Nederland Coach afwezig is, mag je ervan uitgaan dat er een goede vervanger komt. In het geval er geen vervanger beschikbaar is, worden zowel de betalingen als de trainingen opgeschort totdat een Personal Fitness Nederland Coach de trainingen kan hervatten.

4. Financieel
a. Er zijn verschillende contractsvormen in het ‘Fit for Life’ programma. Hoe langer de contractperiode, hoe lager de weekprijs.
b. Je kunt ervoor kiezen om alle verschuldigde termijnen voor de gehele contractperiode in één keer te betalen, of in gelijke maandelijkse termijnen via SEPA automatische incasso. In het laatste geval dien je ervoor te zorgen dat er steeds voldoende saldo op het opgegeven rekeningnummer staat zodat de incasso kan plaatsvinden.
c. Indien je kiest voor betaling van alle verschuldigde termijnen voor de gehele contractperiode in één keer, krijg je een korting van 10% op het totaalbedrag. De betaling moet dan wel binnen acht dagen na het inleveren van het inschrijfformulier bij Personal Fitness Nederland zijn bijgeschreven. Betaal je pas na acht dagen, dan komt deze korting te vervallen.
d. Bij niet tijdige ontvangst door Personal Fitness Nederland van de verschuldigde maandelijkse termijnen, om welke reden dan ook (bijvoorbeeld onvoldoende saldo, stornering, etc.), wordt de incasso nogmaals aangeboden. Indien je, ook na in gebreke te zijn gesteld met een termijn van vijftien dagen, alsnog niet aan je betalingsverplichting voldoet, ben je in verzuim en worden de wettelijke incassokosten met een minimum van € 40,- in rekening gebracht.
e. Indien je in verzuim bent door een betalingsachterstand, kan Personal Fitness Nederland de overeenkomst met inachtname van een opzegtermijn van twee maanden beëindigen. Er vindt dan een herberekening van de verschuldigde weekprijs plaats op basis van het werkelijke aantal weken dat de overeenkomst heeft bestaan (inclusief de opzegtermijn), tegen de dan geldende weekprijs van het kortste lidmaatschap. Er is dan sprake van een naheffing.

5. Annuleren en tussentijdse opzeggen
a. Indien je nog niet bent begonnen aan de trainingen en/of mental coaching sessies en er nog geen 14 dagen zijn verstreken sinds het afsluiten van de overeenkomst, heb je het recht om de overeenkomst door middel van een aangetekende brief, gericht aan de Personal Fitness Nederland vestiging waar je de trainingen zou gaan volgen, te ontbinden. Je bent dan een vergoeding verschuldigd in verband met de intake die is uitgevoerd, ter hoogte van acht maal de dan geldende weekprijs van het kortste lidmaatschap.
b. Tussentijds opzeggen is in principe niet mogelijk. Slechts in zeer bijzondere situaties kan Personal Fitness Nederland besluiten een tussentijdse opzegging te accepteren; dit is uitsluitend ter beoordeling van Personal Fitness Nederland.
c. In geval van een tussentijdse opzegging vindt er, met inachtname van een opzegtermijn van twee maanden, een herberekening van de verschuldigde weekprijs plaats op basis van het werkelijke aantal weken dat de overeenkomst heeft bestaan (inclusief de opzegtermijn), tegen de dan geldende weekprijs van het kortste lidmaatschap. Er is dan sprake van een naheffing.
d. Indien door een betaling ineens van alle verschuldigde termijnen er na een herberekening op basis van artikel 4 lid e of artikel 5 lid c een aan de klant te betalen bedrag resteert, wordt dit binnen veertien dagen na de herberekening aan de klant geretourneerd.

6. Beëindiging door Personal Fitness Nederland
Personal Fitness Nederland behoudt zich het recht voor bij wanprestatie, bij ernstige of herhaaldelijke schending van deze voorwaarden of de door een coach gegeven instructies of bij anderszins onaanvaardbaar gedrag, e.e.a. ter uitsluitende beoordeling door Personal Fitness Nederland, een klant de toegang tot de Personal Fitness Nederland vestiging te ontzeggen en het lidmaatschap te beëindigen. Ook in die situatie geldt het bepaalde in artikel 4 lid e.

7. 100% Resultaatgarantie
a. We streven ernaar om samen met jou haalbare doelen te stellen. Als klant blijf je echter zelf verantwoordelijk om deze doelen te behalen; Personal Fitness Nederland kan jou enkel begeleiden in het realiseren van deze doelen. De Personal Fitness Nederland Coaches zijn dan ook niet verantwoordelijk voor niet behaalde doelen.
b. Personal Fitness Nederland geeft 100% resultaatgarantie op het ‘Fit for Life’ programma, in die zin dat als er na 26 weken geen enkel resultaat is behaald, het betaalde bedrag voor die weken volledig wordt geretourneerd. Deze garantie geven we uitsluitend als je je als klant aan het afgesproken schema houdt. Dat betekent in ieder geval: -100% van de trainingsdagen aanwezig en actieve deelname
– 100% aanwezigheid bij de mental coaching sessies
– opvolgen thuistraining programma
– opvolgen voedingsadviezen.
Wanneer je je als klant niet aan deze verplichtingen houdt, is Personal Fitness Nederland niet verplicht om het betaalde bedrag te retourneren. Je Personal Fitness Nederland Coach bepaalt of je in aanmerking komt voor deze vergoeding.
c. Personal Fitness Nederland geeft 100% resultaatgarantie op het ‘Fit for Life’ programma, in die zin dat de gestelde reële doelen kunnen worden behaald indien alle trainingen worden gevolgd, en alle overige door de Coach gegeven instructies strikt worden op¬gevolgd. Het programma gaat kosteloos door als de onderling bepaalde doelstellingen niet behaald zijn bij het einde van het traject. Deze garantie geven we uitsluitend als je je als klant aan het afgesproken schema houdt. Dat betekent in ieder geval:
– 100% van de trainingsdagen aanwezig en actieve deelname
– 100% aanwezigheid bij de mental coaching sessies
– opvolgen thuistraining programma
– opvolgen voedingsadviezen.
Wanneer je je als klant niet aan deze verplichtingen houdt, is Personal Fitness Nederland aan het einde van het traject niet verplicht om het programma kosteloos te verlengen. Je Personal Fitness Nederland Coach bepaalt of je in aanmerking komt voor kosteloze verlenging van het programma. De Personal Fitness Nederland Coach is niet verplicht dit tussentijds aan je te melden. Indien je na een afwijzing door de Coach van mening bent dat je wel aanspraak kunt maken op kosteloze verlenging van het programma, dan dien je zelf aan te tonen dat je je aan alle vereisten hebt gehouden.
d. Onder kosteloze verlenging van het’Fit for Life’ programma bij het niet behalen van de gestelde reële doelen wordt verstaan: het wekelijks wegen in jouw Personal Fitness Nederland vestiging, persoonlijke voedingsadviezen, trainingsschema voor thuis en het stellen en evalueren van persoonlijke doelen. Het trainen met de Personal Fitness Nederland Coach en mental coaching sessies vallen hier nadrukkelijk niet onder.

8. Schade/aansprakelijkheid
a. Het beoefenen van iedere sport kan risico’s met zich meebrengen. De Personal Fitness Nederland Coach bespreekt van tevoren de te volgen trainingen en oefeningen. Deelname aan het programma is vrijwillig en op eigen risico. Personal Fitness Nederland kan niet aansprakelijk gehouden worden voor enig letsel, blessure of ongeval van welke aard dan ook, ontstaan voor, tijdens of na een bezoek aan een Personal Fitness Nederland vestiging. Ook niet voor blessures bij oefeningen die thuis gedaan worden of die door het materiaal dat thuis gebruikt wordt, ontstaan.
b. Personal Fitness Nederland verwacht dat je voldoende gezond bent om de trainingen te kunnen volgen. Als klant ben je zelf verantwoordelijk voor het verkrijgen van eventuele medische toestemming om te gaan sporten in de Personal Fitness Nederland vestiging of daarbuiten. Personal Fitness Nederland voert daar geen controle op uit en gaat bij verschijnen op een training uit van een goede gezondheid.
c. Personal Fitness Nederland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van jouw persoonlijke eigendommen die je meebrengt naar een Personal Fitness Nederland vestiging.

9. Persoonsgegevens
a. Personal Fitness Nederland respecteert jouw privacy en wij zorgen er dan ook voor dat de persoonlijke informatie die je aan ons doorgeeft wordt verwerkt in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, zoals de Algemene Verordening Gegevens bescherming (AVG). Je kunt hier meer over lezen in het privacystatement van Personal Fitness Nederland op www.personalfitnessnederland.nl. Personal Fitness Nederland verwerkt jouw persoonsgegevens op een wijze en voor de doeleinden zoals hieronder nader omschreven.
b. Personal Fitness Nederland verwerkt persoonsgegevens voor de doeleinden: facturatie, debiteurenadministratie, klachtenafhandeling en geschillenbeslechting, voor marktonderzoek en commerciële doeleinden zoals verkoopactiviteiten met betrekking tot de diensten van Personal Fitness Nederland en/of diensten van derden die te maken hebben met de diensten van Personal Fitness Nederland.
c. Je hebt een inzage, correctie en verzetrecht met betrekking tot de van jouw verwerkte persoonsgegevens, evenals het recht op verwijdering van jouw gegevens. Personal Fitness Nederland kan voor een inzage en/of het doorvoeren van correcties en/of voor het behandelen van een verzet kosten in rekening brengen tot het wettelijk maximum. Je kan een bezwaar tegen verwerking van je persoonsgegevens, en verzoeken tot inzage, correctie, verzet en/of verwijdering, richten aan jouw Personal Fitness Nederland vestiging.

10. Slotbepalingen
a. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten door of met Personal Fitness Nederland aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst met Personal Fitness Nederland zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de vestiging van jouw Personal Fitness Nederland Coach is gevestigd.

PFS

PFS

beweging.voeding.coaching

contact

6 + 8 =

Personal Fitness Soest

Zuidergracht 21 unit 11

Stuur een e-mail

035-2057256

06-41138568

Personal Fitness Soest is aangesloten bij Personal Fitness Nederland.

KVK 68718837

 

Openingstijden:

Maandag 06:45 t/m 22:00

Dinsdag 06:45 t/m 22:00

Woensdag 07:00 t/m 22:00

Donderdag 06:45 t/m 22:00

Vrijdag 07:00 t/m 20:30

Zaterdag 07:00 t/m 14:30

Zondag 10:00 t/m 13:00

×

Powered by WhatsApp Chat

×